Föräldrastöd

NaMi familjevård arbetar med förstärkt familjehemsvård och målsättningen är att bedriva konsulentstödd familjehemsvård med hög kvalitet.

NaMi föräldrastöd vänder sig till föräldrar och barn som är i behov av kvalificerat stöd i föräldraskapet och i vardagslivet. Vi erbjuder ett sammanhållna stödinsatser till föräldrar med barn i åldern 0-17 i deras egna hem som syftar till att stärka föräldrarnas förmåga att utveckla gode relationer med sina barn. Våra stödinsatser bidrar till att utveckla ett gott samspel mellan barn och föräldrar vilket gynnar en positiv utveckling hos barn/ungdomen. Det minskar psykisk ohälsa och andra problem, som utanförskap, missbruk och kriminalitet.

Vi kan tillhandahålla ett flertal olika stödåtgärder och allt hjälpbehov från oss (utom råd och stöd) måste först utredas, innan hjälpen kan påbörjas. Utredningens syfte är att bedöma behovet av insatser och i så fall vilken insats som är mest lämplig i det aktuella fallet.

Målgruppen

Våra stödinsatser riktar sig till föräldrar oavsett om det är en samboende föräldrar, ensamstående föräldrar, unga föräldrar, föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, föräldrar som själva har en funktionsnedsättning och föräldrar med bristfälliga kunskaper om det svenska samhället.

Syftet med en placering i ett familjehem kan vara långsiktig eller tillfällig. Vid en placering i ett jourhem är syftet att ge barnet eller ungdomen en trygg miljö i avvaktan på en långsiktig placering.


Fall där föräldrastöd kan vara aktuellt

Föräldrastöd till föräldrar med barn och ungdomar i åldern 3-16 år som har ett problemskapande beteende och behöver stöd från flera verksamheter. Med problemskapande beteende menas ett beteende som på olika sätt medför svårigheter för alla inblandade.

Då barnet har:

  • svårt att samspela med andra barn och vuxna
  • svårt att förhålla sig till rådande normer och regler, exempelvis i skolan, med familjen eller på fritiden.
  • svårt med uppmärksamhet och koncentration samt ett aggressivt beteende där hot, våld och fula ord är vanligt förekommande.
  • en funktionsnedsättning som gör att föräldrarna/familjen behöver stöd och vägledning.

Då föräldrarna/föräldern:

  • är unga och behöver extra stöd i sitt föräldraskap.
  • har en funktionsnedsättning och behöver stöd i sitt föräldraskap.